RETKIŃSKA SZKOŁA PŁYWANIA


1. Regulamin uczestniczenia w zajęciach pływania Retkińskiej Szkoły Pływania:
 

2. Zajęcia w Retkińskiej Szkole Pływania (RSP) dotyczą nauki i doskonalenia umiejętności pływania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zajęcia odbywają się na pływalni Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi przy ul. Florecistów 3 B oraz Aquapark Fala, Al. Unii 4, w zależności od dokonanego wyboru uczestnika.

 

3. Możliwe jest prowadzenie zajęć na innych obiektach pływackich, na terenie Łodzi.
 

4. Nad bezpieczeństwem uczestników w czasie zajęć czuwa prowadzący zajęcia instruktor lub trener, ratownik WOPR. Przed i po zajęciach – rodzice i prawni opiekunowie nieletnich uczestników.
 

5. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki / w czwartki na pływalni SP 137, w godzinach: 
  -18.00-18.45, 
  -18.45-19.30, 
  -19.30-20.15
Czas trwania zajęć 45 minut.

 

Zajęcia w soboty, odbywają się w Aquapark Fala w godzinach:
  -9.00-10.00
  -10.00-11.00
Czas trwania zajęć 45 minut nauki + 15 minut zabawy na obiekcie Aquapark Fala.

 

6. Zajęcia podzielone są ze względu na umiejętności pływackie uczestników.
 

7. Każdy Uczestnik dorosły a w przypadku nieletniego, rodzic/ prawny opiekun składa oświadczenie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach pływania. W przypadku ewentualnych przeciwskazań należy powiadomić prowadzącego zajęcia.
 

8. Każdy Uczestnik zajęć przestrzega regulaminu danej pływalni, na której odbywają się zajęcia pływania. 
 

9. Każdy Uczestnik wyposażony jest w strój pływacki, czepek, okulary pływackie.
 

10. Opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania dzieci i młodzieży, na pływalni SP 137, wynosi: 
  -jednorazowe wejście - 35 zł, 
  -w pakiecie miesięcznym - 28 zł x ilość zajęć w danym miesiącu, 
  -w pakiecie dwumiesięcznym – 25 zł x ilość zajęć w okresie dwóch miesięcy,
  -zajęcia indywidualnej nauki pływania:
  -80 zł/1 os, 
  -65 zł/2 os., 
  -50 zł/3 os.,

Opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania dzieci, na pływalni Aquapark Fala, wynoszą:
  -jednorazowe wejście 40 zł,
  - w pakiecie miesięcznym – 33 zł x ilość zajęć w danym miesiącu,
  - w pakiecie dwumiesięcznym - 30 zł x ilość zajęć w okresie dwóch miesięcy 

 

Opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania dorosłych wynosi: 
  - w pakiecie miesięcznym – 30 zł x ilość zajęć w danym miesiącu,
  -zajęcia indywidualnej nauki pływania:
  -80 zł/1 os, 
  -65 zł/2 os., 
  -50 zł/3 os.,

 

11. Opłaty za zajęcia według wybranego pakietu należy dokonywać na początku miesiąca przed rozpoczęciem pierwszych   zajęć, ale nie później niż 7 dni od rozpoczęcia zajęć, zgodnie z danym miesiącem.
 

12. Dokonanie opłaty w terminie, rezerwuje miejsce w danej grupie i w opłaconym miesiącu.
 

13. W przypadku braku wpłaty i informacji od Uczestnika lub rodzica /prawnego opiekuna nieletniego Uczestnika, RSP zastrzega sobie prawo przekazania tego miejsca kolejnemu uczestnikowi z listy rezerwowej.
 

14. Wpłaty należy dokonywać przelewem na podane przez Prowadzącego konto, z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika zajęć, grupa i dzień zajęć, i pakiet miesięczny ,bądź dwumiesięczny.
 

15. Retkińska Szkoła Pływania nie dokonuje zwrotów opłat. Zajęcia opłacone a niezrealizowane nie odpisujemy od kolejnego miesiąca. Istnieje możliwość odrobienia zajęć po uprzednim umówieniu z Prowadzącym.
 

16. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, należy niezwłocznie zgłosić taką sytuację telefonicznie, sms-owo, lub mailem do Prowadzącego zajęcia. 
 

17. Odrabianie zajęć:
  - w przypadku wykupienia pakietu miesięcznego – możliwość odrobienia jednych zajęć w okresie 30 dni
  - w przypadku wykupienia pakietu dwumiesięcznego – dwa zajęcia w okresie 30 dni

 

18. Odrabianie zajęć należy omówić z Prowadzącym zajęcia, po wcześniejszym powiadomieniu o nieobecności (telefon, sms, mail). 
 

19. W sytuacjach losowych Prowadzącego zajęcia,  zajęcia odbywać się będą w zastępstwie przez innych trenerów RSP.
 

20. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szatni lub pływalni, RSP nie odpowiada.
 

21. RSP ma prawo odwołać zajęcia w sytuacjach niezależnych od SZKOŁY (awaria obiektu), oraz zwiększyć opłatę za zajęcia w przypadku podwyższenia najmu pływalni. W sytuacjach zależnych od SZKOŁY, uczestnik ma prawo przenieść poniesione opłaty na kolejny miesiąc zajęć.
 

22. Uczestnik dorosły oraz rodzic/opiekun prawny nieletniego  uczestnika, wyraża/nie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocyjnych Retkińskiej Szkoły Pływania.
 

23. Administratorem podanych danych osobowych jest Retkińska Szkoła Pływania. 
 

24. Przetwarza się następujące dane:
  - imię i nazwisko uczestnika zajęć,
  - dane kontaktowe, adres e-mail, numery telefonów

 

25. Podanie w/w danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapisu i organizacji zajęć pływania.
 

26. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 

27. RSP wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym, przypadkowym niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą i niewłaściwym wykorzystaniem.
 

28. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.
 

29. Zapisanie się na zajęcia w Retkińskiej Szkole Pływania oraz dokonanie przelewu lub opłaty, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.